INTEGRITETSPOLICY

Inom APCOA Parking Sverige AB är våra kunders förtroende vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för vårt bolags verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet.

Vi upprätthåller detta skydd genom att följa GDPR-förordningen (EU), 2016/679 och behandlar den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av APCOA Parkering Sverige AB eller av någon annan för APCOA Parking Sverige AB räkning vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Våra it-säkerhetsrutiner och policyer syftar till att säkerställa att den information vi har om våra kunder förblir oåtkomlig för obehöriga.

APCOA Parking Sverige AB skyddar information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner.

Med APCOA Parking Sverige AB integritetspolicy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd. Här får du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter att t e x få personuppgifter rättade och hur du kan få utdrag på vilka personuppgifter som vi behandlar.

Insamling och lagring av användardata

Vi samlar in och lagrar data, såsom datum och tid om när webbplatsen besöktes och den sida som du ringde upp vår plats från etc. för att optimera vår webbplats. Detta görs anonymt utan att personligen identifiera användaren av webbplatsen. Användarprofiler skapas också genom användningen av pseudonymer. Även här finns det ingen koppling mellan personen bakom pseudonymen och användningen av insamlade data. Vi använder även cookies för att samla in och lagra användardata. Dessa är små textfiler som lagras på din dator och används för att lagra statistik, som operativsystemet, det program du använder för att nyttja internet (webbläsare), IP-adress, den tidigare webbplatsen (refererande webbadress) och tiden för besöket. Vi samlar endast dessa uppgifter för statistiska ändamål för att ytterligare förbättra vår hemsida och göra vår närvaro på nätet ännu mer attraktiv. Dessa data samlas endast in och sparas anonymt eller under pseudonym och kan inte spåras tillbaka till dig som individ.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar endast in, bearbetar och lagrar dina personuppgifter för det ändamål som du har givit medgivande till eller som vi behöver för att kunna fullgöra ett avtal. Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, om detta inte är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten eller avsluta kontraktet. Vi kommer också att sända data till statliga institutioner och myndigheter som har rätt att få tillgång till denna information inom ramen för vår lagstadgade upplysningsplikt eller om vi är skyldiga att lämna ut dessa uppgifter genom dom.

Vi tar dataskyddet inom vårt företag på stort allvar. Vår personal och kontrakterade tjänsteföretag har en tystnadsplikt och följer lagbestämmelser om dataskydd.

Rätt till information och återkallande

Du kan få information gratis när som helst om de data vi har sparat om dig utan att behöva ange en anledning. Du har rättigheten att få dina personuppgifter rättade eller raderade, när helst du vill. Du kan också när som helst och utan att ange orsak återkalla sitt samtycke du har gett oss att samla in och använda dina data. Dock kan inte raderingen eller återkallande ske så länge båda parter har ett gällande avtal.Observera att dataskyddsbestämmelser och hantering av dataskyddet, till exempel genom Google, ständigt kan förändras. Det är därför lämpligt och nödvändigt för att hålla dig uppdaterad med förändringar i lagstadgade bestämmelser och policys som antagits av företag som Google.

Cookies

Vi använder så kallade "cookies" för att utöka användbarheten av vår hemsida och göra dess användning mer bekväm för dig. "Cookies" innebär att data kan sparas på din dator när du besöker vår webbplats. Du har möjlighet att förhindra att cookies lagras på din dator genom att ändra din webbläsares inställningar, men detta begränsar din användning av vår webbplats.

Datainsamling med hjälp av Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst. Både Google och Google Analytics använder så kallade "cookies". Dessa är små textfiler som lagras på din dator och tillåter din användning av webbplatsen att bli analyserad. Google Analytics samlar in information om ditt operativsystem, webbläsare, IP-adress, den tidigare besökta webbplatsen (refererande webbadress) samt datum och tid då du besökte vår hemsida. Information om din användning av vår hemsida som genereras av denna textfil överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder denna information för att analysera din användning av vår hemsida, för att sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för webbsideoperatörer och tillhandahålla andra tjänster i samband med webbplatsens användning och användning av internet. Google skickar informationen till tredje part där detta lag föreskrivs eller där tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Denna användning är anonym eller använder pseudonymer. Du hittar mer information om detta hos Google: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

Nyhetsbrev

Om du vill beställa vårt nyhetsbrev, behöver vi bekräftelse på att du är ägare av den angivna e-postadressen och samtycker till mottagandet av nyhetsbrevet, liksom din e-postadress. Dessa data samlas endast in för att kunna skicka dig nyhetsbrev samt för att dokumentera vår rätt att göra det. Dessa data kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Du kan avboka din beställning av vårt nyhetsbrev och återkalla ditt samtycke för oss att lagra din e-postadress när som helst.

Park & Go

Park & Go syftar till att underlätta för våra kunder genom att erbjuda en förenklad betalningslösning (se "Varför välja Park & Go" ovan). Uppgifter om fordon som har utestående betalning 72 timmar efter utpassering ur APCOAs parkeringsgarage skickas till Svea Ekonomi AB, som sköter all fakturering. Som kund har du rätt att, efter skriftlig begäran därom till APCOA Parking, en gång per kalenderår gratis erhålla besked från APCOA Parking om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej samt, i förekommande fall, vilka uppgifter om den sökande som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnas.

Kontaktuppgifter

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som APCOA Parking Sverige AB behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig - av dig undertecknad - begäran härom till :

APCOA Parking Sverige AB

Box 470 24

100 74 Stockholm.

Märk kuvertet "GDPR"

Till samma adress kan du anmäla begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift, utdrag av befintliga personuppgifter samt rättigheten av att få sina personuppgifter raderade och rätten att bli bortglömd.

Du kan även skicka e-post med samma begäran till info@apcoa.se.

EU-GDPR 2016/679

Den 25 maj tillkommer en ny EU-lag som ska stärka den enskilde individens rättigheter till hur dennes personuppgifter samlas in och behandlas.

Laglig grund till insamling och behandling av personuppgifter

APCOA behöver uppfylla ett lagkrav för att samla in och behandla personuppgifter.

Laglig grund för att APCOA Parkering Sverige AB ska ha rätten att samla in personuppgifter regleras i GDPR Förordningen (EU) 2016/679,artikel 6, punkt 1 a-f.

Artikel 6, punkt 1 b

b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas av APCOA Parking Sverige AB enligt GDPR förordningen (EU) 2016/679 enligt Artikel 4,punkt 2.

Artikel 4,punkt 2.

2:behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/ eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en kundrelation. Uppgifterna behandlas av APCOA Parking Sverige AB för ingående och utgående administration och fullgörelse av ingångna avtal, samt för att APCOA Parking Sverige AB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Vid inledande av kundrelation och vid vissa betalningar kan APCOA Parking i Sverige AB komma att kontrollera personuppgifter enligt lag och/eller myndighetsbeslut för att kunna tillämpa och säkerställa att kundrelation kan inledas och betalning kan genomföras.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för APCOA Parking Sverige AB marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering.

Användning av personuppgifter till annat mål

APCOA Parking Sverige AB äger inte rätten att använda personuppgifter till andra mål än artikel 6,punkt 1 a-f, utöver den lagliga grunden krävs alltid ett medgivande av kund.

Behandling av känsliga uppgifter.

APCOA:s behandling av "känsliga uppgifter" regleras i GDPR förordningen 2016/679,artikel 9,punkt 1.

Artikel 9, punkt 1.

Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning ska vara förbjuden.

Bestämmelser om sekretess.

Bestämmelser om sekretess avseende kunduppgifter finns för att värna om kundernas förtroende och rättigheter. Sekretessen omfattar alla uppgifter om enskilda kunder, vilket innebär att sådana uppgifter får användas och lämnas vidare endast om det inte är obehörigt och eller strider mot GDPR förordningen (EU) 2016/679. Sekretessen gäller såväl mellan enheter och befattningshavare och gäller för alla anställda oavsett position eller anställningsform inom företaget som i förhållande till andra företag inom och utom koncernen. Kunduppgifter lämnas i vissa fall till myndigheter med stöd av lag eller annan författning.

I övrigt bygger hanteringen av kunduppgifter inom APCOA Parking Sverige AB på koncernens behov av att kunna styra, hantera och kontrollera sina risker samt att kunna tillhandahålla de tjänster som kunderna efterfrågar.